Disclaimer

Indien de klant onder medische begeleiding staat (dit houdt evenzeer in het verplicht nemen van bepaalde medicatie), legt de klant de uitdrukkelijke toestemming voor om een (online) workshop, cursus, live dag, retreat of programma/traject te mogen volgen. Indien de klant hier nalatigheid in vertoont, kan er nadien ook geen beroep gedaan worden op een mogelijke aansprakelijkheid.


Klanten met een aandoening zoals o.a. depressie of verslaving aan drugs, medicatie of alcohol worden doorverwezen naar een therapeut/psycholoog/psychiater.


Coaching is niet bedoeld om therapie of een medische behandeling van welke aard dan ook te vervangen. Coaching is bovendien tweerichtingsverkeer. Het is bedoeld om de opdrachtgever en/of de cliënt in beweging te zetten. De juiste instelling om aan een traject, cursus of programma te beginnen is dan ook belangrijk. Persoonlijke ontwikkeling & de implementatie van adviezen is altijd de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt.


Liesbet Selleslags zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dit wil zeggen dat Liesbet Selleslags niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of de cliënt gestelde doel.


Coaching is niet bedoeld om het werk van de klant over te nemen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen.


Liesbet Selleslags is maatschappelijk assistent, life-, dans- & bewegingscoach, yin yoga teacher & Nine Star Ki coach. De klant wordt steeds door haar persoonlijk begeleid, zij het online of offline.


Liesbet Selleslags is geen arts of medisch onderlegd. Ik stel geen diagnoses, behandel niet, schrijf geen medicatie voor & geef geen medisch advies. Ook al zijn de oliën van Young Living veilig om te gebruiken, raden wij bij medische klachten en/of voorgeschreven medicatie altijd aan om eerst een arts te raadplegen, voordat je de essentiële oliën van Young Living gaat gebruiken.


Liesbet Selleslags heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een dienst, traject of product te weigeren.


Alle documenten (al dan niet juridisch), teksten, concepten,… op de websites gemaakt door en van Liesbet Selleslags zijn auteursrechtelijk beschermd. Zo ook de volledige inhoud van de online academie. Het is niet toegestaan hier iets van te gebruiken / kopiëren / reproduceren / verspreiden. Elke inbreuk wordt juridisch opgevolgd.Ondanks de voortdurende zorg aan & aandacht voor deze site, is het mogelijk dat de vermelde informatie, producten of diensten op de site niet volledig up to date zijn, onvolledig of onjuist zijn. Daarnaast wordt alle aansprakelijkheid voor schade, directe of indirecte, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site is verkregen, geheel uitgesloten.


Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.


Het verkrijgen van toegang tot & het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden daarover geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht om iedere link of informatie op deze website op elk moment te wijzigen of te verwijderen.


Wij spannen ons in om nauwkeurige & actuele informatie op deze website op te nemen, maar kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.


Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

>